Het Hanen Ouderprogramma

Het Hanen® ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is ontwikkeld voor ouders van jonge kinderen van 1 tot ca 5 jaar die problemen in de communicatie en de (spraak-) taalontwikkeling laten zien.

In een kleine groepssetting krijgen ouders tijdens zes online bijeenkomsten praktische strategieën aangeboden om hun kind op een natuurlijke manier nieuwe taal te leren tijdens alledaagse bezigheden. Daarnaast zijn er drie huisbezoeken waarbij de logopedist de ouders coacht om de nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Het Hanen® Ouderprogramma wordt gegeven door een Hanen® gecertificeerde logopedist. Deze leert je, stap voor stap, hoe je de belangrijkste bron wordt voor je kind om nieuwe taal te leren.

HET PROGRAMMA LEERT JE:

  • Alledaagse bezigheden met je kind zo aan te passen dat je kind leert om beurt te nemen in een gesprek en zo het gesprek gaande te houden.
  • Het niveau en de stijl van communiceren van je kind te bepalen zodat je weet wat de volgende stappen in de ontwikkeling zijn voor je kind.
  • Te herkennen wat je kind motiveert om te communiceren zodat je weet hoe je een gesprek op gang kunt krijgen en houden.
  • Je kind te volgen in de communicatie zodat het zelfvertrouwen van je kind groeit en het zich uitgenodigd voelt om te communiceren zodat de taalontwikkeling vooruit gaat.
  • Taal toe te voegen aan dagelijkse situaties zodat je kind nieuwe taal leert begrijpen en zelf kan toepassen als het daaraan toe is.
  • Voorlezen en spelen met je kind zo aan te passen dat het je kind helpt om nieuwe taal te leren gebruiken.
  • Je eigen manier van praten met je kind zo aan te passen dat je kind je goed begrijpt en nieuwe woorden en zinnen kan leren.
  • Meer plezier te krijgen in praten met je kind.
  • Meer grip te krijgen op de spraak- en taalontwikkeling van je kind.

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang aantoont van vroege behandeling en het daarbij betrekken van ouders. Onderzoek laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend en verhelderend wordt ervaren. Door het gebruik van de Hanen® methode verbetert de interactie en communicatie tussen ouder en kind.

FILMOPNAMES

Het Hanen ® Ouderprogramma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken. Bij de groepsbijeenkomsten krijgen ouders theorie aangereikt en kunnen ze op elkaars vragen en ervaringen reageren. Tijdens de huisbezoeken maakt de logopedist filmopnames van de interactie tussen ouder(s) en kind. Ouders worden gecoacht in het eenvoudig toepassen van de geleerde Hanen principes. Ouders ervaren de huisbezoeken als zeer toegankelijk, leerzaam en doeltreffend.

KOSTEN EN VERGOEDING

Het Hanen® Ouderprogramma wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars. Er is altijd een verwijzing van een jeugdarts of huisarts nodig met de vermelding “Specifieke behandeling volgens het Hanen Ouderprogramma”.

Raadpleeg voor de zekerheid je zorgpolis.

Het bijbehorende boek ‘praten doe je met z’n tweeën’ dient zelf aangeschaft te worden. (ISBN: 9789066659704) of kan gedurende de cursusperiode worden geleend van de logopedist.

Meer informatie en inschrijven